Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze en andere internetsite(s) van Van Egeraat Senioren  Zorg Makelaardij gevestigd te Zeist, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 30237492.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten of diensten besteld via deze internetsite en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. De op deze internetsite weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Van Egeraat Senioren Zorg Makelaardij heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Van Egeraat Senioren Zorg Makelaardij garandeert niet dat de internetsite altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm.  Van Egeraat Senioren Zorg Makelaardij, wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de internetsite kunnen zonder nadere aankondiging door Van Egeraat Senioren Zorg Makelaardij worden gewijzigd zonder dat Van Egeraat Senioren Zorg Makelaardij hiertoe verplicht kan worden.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de internetsite kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Van Egeraat Senioren Zorg Makelaardij niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Van Egeraat Senioren Zorg Makelaardij, wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten

Van Egeraat Senioren Zorg Makelaardij, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, video’s, geluidsfragmenten en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Egeraat Senioren Zorg Makelaardij of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Egeraat Senioren Zorg Makelaardij is het niet toegestaan links naar sites van Van Egeraat Senioren Zorg Makelaardij weer te geven.

Online communicatie

Berichten die per e-mail of via deze internetsite wordt verzonden, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Van Egeraat Senioren Zorg Makelaardij, te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Aansprakelijkheid

Van Egeraat Senioren Zorg Makelaardij en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Van Egeraat Senioren Zorg Makelaardij op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (II) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Van Egeraat Senioren Zorg Makelaardij of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

U zult Van Egeraat Senioren Zorg Makelaardij, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de internetsite, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.